Przeprowadzki OPTIMA Warszawa

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dariusz Jarzębski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OPTIMA Dariusz Jarzębski, ul. Mała 6, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

OPTIMA Dariusz Jarzębski jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

 • Dane osobowe kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają administratorowi, w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych – w szczególności dane zawarte na CV)
 • Dane osobowe kontrahentów (dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))
 • Dane osobowe klientów – osób które zawierają umowy o usługi przeprowadzkowe /najmu magazynu / umowy dot. usług magazynowania (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, (adres załadunku, adres dostawy, ogólne informacje o przewożonych rzeczach – dotyczy usług przeprowadzek)
 • Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)

*  – Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

Dane osobowe kandydatów do pracy

 • Cele i podstawy przetwarzania danych Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb procesu rekrutacyjnego lub także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania przez Państwa stosownej zgody (Podstawą przetwarzania tych danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Kodeks Pracy) oraz udzielona przez Państwa zgoda)
 • Odbiorcy danych Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające OPTIMA Dariusz Jarzębski w zakresie usług oraz infrastruktury IT.
 • Okres przechowywania Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.

Dane osobowe kontrahentów

 • Cele i podstawy przetwarzania danych Dane osobowe kontrahentów będą przetwarzane dla celów realizacji umów zawartych pomiędzy stronami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umów, których są Państwo stroną) oraz wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur VAT), wynikających m. in. z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT. Dane osobowe przedstawicieli kontrahentów (pracowników) będą przetwarzane dla celów kontaktowych, w tym w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych oraz realizacji umów zawartych z konrahentami (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest zapewnienie kontaktu z kontrahentem oraz zapewnienie realizacji umów zawartych z kontrahentami).
 • Odbiorcy danych Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające OPTIMA Dariusz Jarzębski w zakresie usług IT (w szczególności hostingodawcy).
 • Okres przechowywania Dane osobowe kontrahentów będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z OPTIMA Dariusz Jarzębski oraz realizacji łączących strony umów.

Dane osobowe klientów

 • Cele i podstawy przetwarzania danych Dane osobowe Zleceniodawcy / Najemcy będą przetwarzane dla celów realizacji niniejszej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umów, których są Państwo stroną) oraz wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności wynikających z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT) Dane mogą być przetwarzane również w celu ewentualnego dochodzenia jak i obrony przed roszczeniami (Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit f RODO – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami)
 • Odbiorcy danych Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające OPTIMA Dariusz Jarzębski w zakresie ciążących na nim obowiązków prawnych (np. biuro rachunkowe), podmioty oraz dostawcy usług IT i inne firmy przetwarzające dane na zlecenie OPTIMA Dariusz Jarzębski 
 • Okres przechowywania Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przechowywane do dnia ustania roszczeń wynikających z niniejszej umowy i/lub w obowiązkowym okresie przechowywania, wynikającym z odrębnych przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych.
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie OPTIMA Dariusz Jarzębski nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie

 • Cele i podstawy przetwarzania danych Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę (Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą).
 • Odbiorcy danych Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie OPTIMA Dariusz Jarzębski.
 • Okres przechowywania Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz następnie w celach archiwalnych przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej administratora.
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.

Ogólne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 • Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany W procesach przetwarzania danych osobowych OPTIMA Dariusz Jarzębski nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.
 • Przetwarzanie danych dla celów dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz prowadzenia statystyk Dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych mogą być przetwarzane przez OPTIMA Dariusz Jarzębski także w celu obrony przed roszczeniami jak i w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz w celach prowadzenia statystyk.
 • Przekazywanie danych poza EOG OPTIMA Dariusz Jarzębski nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez OPTIMA Dariusz Jarzębski moich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

OPTIMA Dariusz Jarzębski, ul. Mała 6, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

optima@mojaprzeprowadzka.pl

Informacje dotyczące plików cookie

O zasadach stosowania plików cookie przez Administratora mogą Państwa przeczytać więcej w tym miejscu